Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Vedecká výchova

Vedecká výchova

Doktorandi

DOKTORANDI ODDELENIA HISTÓRIE

v adrese elektronickej pošty nahraďte prosím reťazec (na) znakom @

Interná forma

Mgr. Martin Furmanik
furmanik(na)saske.sk
Téma: Spiš a vznik Československa (vytváranie orgánov štátnej a verejnej správy, spoločenských a politických organizácií)
Školiteľka: doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.

Mgr. Ladislav Gergely
gergely(na)saske.sk
Téma: Spoločnosť a život v Košiciach v rokoch prvej svetovej vojny - komparácia s predvojnovým a povojnovým stavom
Školiteľka: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.

Mgr. Martin Šromovský
sromovsky(na)saske.sk
Téma: Antisemitizmus (antisionizmus a kozmopolitizmus) na Slovensku v rokoch 1948 - 1954
Školiteľ: doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Externá forma

JUDr. Ján Gašpar
sekretariat(na)svkk.sk
Téma: Uhorský karpatský spolok a Karpatský spolok 1873 - 1945
Školiteľ: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.

DOKTORANDI ODDELENIA PSYCHOLÓGIE

Interná forma 

Mgr. Miroslava Bozogáňová
bozoganova(na)saske.sk
Téma: Sociodemografické faktory vnímania bezpečia
Školiteľ: Mgr. Michal Kentoš, PhD.

Mgr. Daniela Husovská
husovska(na)saske.sk
Téma: Otázky rodiny v perspektíve Európskej sociálnej sondy
Školiteľka: Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Mgr. Miroslava Kopaničáková
kopanicakova(na)saske.sk
Téma: Vnímanie bezpečnosti ako indikátor kvality života
Školiteľ: Mgr. Michal Kentoš, Phd.

Mgr. Martin Kráľ
kral(na)saske.sk
Téma: Sociálne a osobnostné súvislosti dôvery občanov v spoločenské inštitúcie
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

Mgr. Viera Lehotská
lehotska(na)saske.sk
Téma: Manželstvo a kohabitácia: medzinárodné porovnanie na údajoch Európskej sociálnej sondy
Školiteľ: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Mgr. Radka Lipovská
lipovska(na)saske.sk
Téma: Vývoj vzťahov v čase medzi žiakmi v školskej triede
Školiteľ: PhDr. Ing. Marek Dobeš, Phd.

Mgr. Katarína Naser
naser(na)saske.sk
Téma: Konflikt práca a rodina a osobnostné charakteristiky zamestnaných mužov a žien
Školiteľka: Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Mgr. Jana Tomková
tomkova(na)saske.sk
Téma: Osobnostné faktory vnímania bezpečia
Školiteľ: Mgr. Michal Kentoš, PhD.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - HISTÓRIA 

Spoločenskovedný ústav SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium, na ktorom sa ako externá vzdelávacia inštitúcia spolupodieľa v spolupráci s Fakultou humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. SVÚ SAV umožňuje doktorandské štúdium v dennej a externej forme v odbore slovenské dejiny.
Dĺžka trvania dennej formy doktorandského štúdia je 3 roky, maximálna dĺžka externej formy je 5 rokov.
Doktorand dennej formy má nárok na štipendium. Viac informácií o poskytovaní finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia nájdete v dokumente na stiahnutie s názvom Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010 (v dolnej časti stránky).
ZOZNAM ŠKOLITEĽOV SVÚ SAV
doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.
PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
PhDr. Anna Jurová, CSc.
PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Mgr. Milan Olejník, PhD.
PhDr. Zlatica Sáposová, PhD.
prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC
Témy dizertačných prác sú podmienené výskumným zameraním SVÚ SAV. Sú naviazané na riešenie projektu, ktorý v danej dobe vedie zvolený školiteľ/školiteľka a na ktorý mu boli poskytnuté finančné prostriedky z grantového programu.
Témy dizertačných prác

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Hlavným cieľom prijímacieho konania je zhotoviť rámcový projekt dizertačnej práce (štruktúra rámcového projektu je na stiahnutie v spodnej časti okna). Uchádzač o doktorandské štúdium môže konzultovať návrh projektu so školiteľom/školiteľkou prostredníctvom e-mailu alebo osobne.
Podmienky prijímacieho konania
Termín uzávierky pre podanie prihlášok na doktorandské štúdium v odbore „sociálna psychológia a psychológia práce“ je 30.6.2012.

PRIEBEH DOKTORANSKÉHO ŠTÚDIA
V dokumente Smernica SVÚ SAV pre doktorandské štúdium nájdete:

úvodné informácie o doktorandskom štúdiu (Článok 1),
prijatie a zápis na doktorandské štúdium (Článok 2),
práva a povinnosti doktoranda (Článok 3),
priebeh doktorandského štúdia (Článok 4),
postup doktoranda pri zmene formy doktorandského štúdia (Článok 5),
postup doktoranda pri prerušení doktorandského štúdia (Článok 6),
pôsobnosť riaditeľa ústavu (Článok 7),
postavenie odborovej komisie vo vzťahu k doktorandovi (Článok 8),
postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi (Článok 9),
vzťah vedúceho pracoviska a doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia (Článok 10),
postavenie doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia z hľadiska pracovnoprávneho (Článok 11),
záverečné ustanovenia (Článok 12).

 
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - PSYCHOLÓGIA

Spoločenskovedný ústav SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium, na ktorom sa ako externá vzdelávacia inštitúcia spolupodieľa v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. SVÚ SAV umožňuje doktorandské štúdium v dennej a externej forme v odbore „sociálna psychológia a psychológia práce“.
Dĺžka trvania dennej formy doktorandského štúdia je 3 roky, maximálna dĺžka externej formy je 5 rokov.
Doktorand/ka dennej formy má nárok na štipendium. Viac informácií o poskytovaní finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia nájdete v dokumente na stiahnutie s názvom Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010  (v dolnej časti stránky). 

ZOZNAM ŠKOLITEĽOV SVÚ SAV
PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Mgr.  Denisa Fedáková, PhD.
PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Mgr. Michal Kentoš, PhD.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC
Témy dizertačných prác sú podmienené výskumným zameraním SVÚ SAV. Sú naviazané na riešenie projektu, ktorý v danej dobe vedie zvolený školiteľ/školiteľka a na ktorý mu boli poskytnuté finančné prostriedky z grantového programu.
Témy dizertačných prác

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Hlavným cieľom prijímacieho konania je zhotoviť rámcový projekt dizertačnej práce (štruktúra rámcového projektu je na stiahnutie v spodnej časti okna). Uchádzač o doktorandské štúdium môže konzultovať návrh projektu so školiteľom/školiteľkou prostredníctvom e-mailu alebo osobne.
Podmienky prijímacieho konania
Termín uzávierky pre podanie prihlášok na doktorandské štúdium v odbore „sociálna psychológia a psychológia práce“ je 30.6.2012.

PRIEBEH DOKTORANSKÉHO ŠTÚDIA
V dokumente Smernica SVÚ SAV pre doktorandské štúdium nájdete: 

úvodné informácie o doktorandskom štúdiu (Článok 1),
prijatie a zápis na doktorandské štúdium (Článok 2),
práva a povinnosti doktoranda (Článok 3),
priebeh doktorandského štúdia (Článok 4),
postup doktoranda pri zmene formy doktorandského štúdia (Článok 5),
postup doktoranda pri prerušení doktorandského štúdia (Článok 6),
pôsobnosť riaditeľa ústavu (Článok 7),
postavenie odborovej komisie vo vzťahu k doktorandovi (Článok 8),
postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi (Článok 9),
vzťah vedúceho pracoviska a doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia (Článok 10),
postavenie doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia z hľadiska pracovnoprávneho (Článok 11),
záverečné ustanovenia (Článok 12).
 

PRAVIDLÁ PRE VYPRACOVANIE A OBSAH ZÁVEREČNÝCH PRÁC
Pravidlá pre vypracovanie a obsah záverečných prác

INÉ DÔLEŽITÉ A ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE
odbor sociálna psychológia a psychológia práce
http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-studentov/studium/doktorandke-studium/

všeobecne
http://www.phd.sav.sk/index.php?ID=2

Dokumenty na stiahnutie
 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010
 ramcovy-projekt-DP.doc

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)