Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Projekty

Aktuálne riešené projekty

 

Projekt ŠF EÚ

 

Projekt číslo: 031/2013/1.1/OPVaV
Názov:

DiViCen – Digitalizačné a videokonferenčné centrum

Doba riešenia: 02/2014 - 03/2015

Anotácia projektu:

 

 

 

Výstupom aktivity – projektu bude modernizácia infraštruktúry vedecko-výskumnej práce SVÚ SAV a pripravenosť výskumných pracovníkov využívať ju v plnom rozsahu:

-  Kompletne vybudovaná technologická infraštruktúra spojená so systémovým licenčným softvérom  a priľahlou infraštruktúrou,

-  Dodávka, inštalácia a spustenie aplikačného programového vybavenia pre nasadenie nástrojov výskumu:

-  nástroje pre digitalizáciu vstupov a výstupov výskumu

-  nástroje pre operatívne spracovávanie digitálnych obsahov

-  nástroje pre dlhodobé a dôveryhodné archivovanie výskumných objektov

-  nástroje sprístupnenia výskumu – networking, bádateľňa, širšia odborná verejnosť

-  kolaboratívne nástroje výskumu

-  kryptovaná komunikácia v reálnom čase

 

Výsledkom bude vytvorenie digitalizačného a videokonferenčného centra výskumu SVÚ SAV prinášajúcej  schopnosť výrazne zvýšiť kvalitu i rozsah výskumu a odovzdávať výsledky výskumu odbornej a širokej verejnosti. Z technologického hľadiska bolo pre optimálnu a efektívnu prevádzku špecializovaných softvérových aplikácií zvolené ich umiestnenie v digitalizačnom centre SVÚ SAV. Takéto riešenie predstavuje kompaktné riešenie s integrovanou sieťovou konektivitou, prepojené so systémom pre ukladanie dát. Výhodou riešenia je optimalizácia prevádzkových nákladov a flexibilita a pripravenosť na ďalšie rozširovanie systému. Prístup k aplikáciám a koncovým zariadeniam celého systému bude sprostredkovaný pomocou pracovných staníc a komunikačnej infraštruktúry. Aplikačné programové vybavenie bude vytvorené na základe analýzy potrieb vedeckovýskumných pracovníkov a to tak, aby ho bolo možné v budúcnosti rozšíriť o nové funkcionality.

   

VEGA

 

Projekt číslo: 2/0055/13
Názov: Školy, žiaci, učitelia - vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918-1948
Vedúci projektu: Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Doba riešenia: 01/2013 - 12/2015

Anotácia projektu:

 

 

 

Navrhovaný výskumný zámer je projektom postdoktorandov, ktorých zámerom je, za pomoci skúsených vedeckých pracovníkov, detailnejšie spracovať vývoj stredného školstva v regióne východného Slovenska. Téma vzdelávacích inštitúcií na území východného Slovenska je doposiaľ nespracovaná. Úlohou riešiteľského tímu bude formou komparatívneho výskumu spracovať tému na základe nového výskumného materiálu a pomocou viacerých metodologických postupov zistené poznatky interpretovať a prezentovať v odborných časopisoch, zborníku a kolektívnej monografii.
Ťažiskom výskumu bude sledovať vývojové tendencie v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov, ako aj pedagógov. Smerovanie vývoja školstva sa pokúsime ozrejmiť okrem iného na základe doteraz ešte málo spracovaných, resp. nespracovaných otázok týkajúcich sa používania učebníc, učebných osnov ako aj voľnočasových aktivít organizovaných školou.

 

Projekt číslo: 2/0173/12
Názov: Sociálne a osobnostné aspekty vnímania bezpečnosti
Vedúci projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2014

Anotácia projektu:

 

 

 

Projekt je zameraný na identifikáciu sociálnych a osobnostných aspektov, ktoré súvisia so subjektívnym vnímaním bezpečnosti. Sociálne a osobnostné aspekty sú v tomto kontexte interpretované ako kľúčové faktory hodnotenia bezpečnosti ako kognitívno-emocionálneho obrazu o bezpečnostných podmienkach vo vymedzenom životnom priestore jedinca. Zámerom projektu je na základe primárnych aj sekundárnych dát skúmať nasledujúce oblasti: 

a) vzťahy medzi vybranými sociálnymi a osobnostnými charakteristikami (interpersonálna dôvera, spokojnosť so životom a subjektívna pohoda, sebahodnotenie a hodnotové orientácie) a subjektívnym vnímaním bezpečnosti

b) analyzovať potenciálne rozdiely vo vnímaní bezpečnosti medzi skupinami podľa rodu, veku a lokality bydliska (mesto - vidiek, oblasti s rozličnou mierou kriminality)

c) medzikultúrne rozdiely v subjektívnom vnímaní bezpečnosti vo vzťahu k objektívnym ukazovateľom bezpečnosti (miera evidovanej kriminality, počet trestných činov)


 

Projekt číslo: 2/0166/12
Názov: Vplyv zmeny sociálnych zručností učiteľa na zmenu triednej atmosféry a sociometrickej štruktúry triedy
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2015

Anotácia projektu:

 

 

 

Projekt spája proces vzdelávania triednych učiteľov a výskum tohto procesu. Výskumnou vzorkou budú učitelia v procese rozvoja ich sociálnych zručností a deti, s ktorými títo učitelia každodenne pracujú. Psychológovia z CPPPaP budú pracovať s učiteľmi a žiakmi v 10 školských triedach každý týždeň počas jednej školskej hodiny počas troch rokov za sebou. Pokryjeme obdobie od kedy sa deti dostanú na druhý stupeň ZŠ, až po náročné vývinové obdobie v siedmom ročníku. Pravidelne budeme merať charakteristiky učiteľa, žiakov, sociálnu štruktúru triedy a triednu atmosféru čím získame meniaci sa obraz vývinu vzťahu dynamického systému učiteľ-trieda v čase. Existencia takýchto údajov aj vo svetovom meradle je zriedkavá. Na spracovanie údajov okrem štandardných metód použijeme pokročilú metódu štrukturálneho modelovania, ktorá umožní, aby výsledky výskumu boli konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni. Praktickým výstupom projektu bude vzdelávací balík voľne dostupný pre CPPPaP a školy.

 

Projekt číslo: 2/0023/12
Názov: Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1930-1938)
Vedúci projektu: Mgr. Milan Olejník, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2015

Anotácia projektu:

 

 

 

Submitted proposal of the scientific project is analysing the main features of status of Hungarian community in Slovakia during years 1930-1938. At the centre of attention are political activities of Hungarian community and measures of government agencies in regard to these activities. The project is monitoring attitudes of members of Hungarian minority toward actual changes in the Central European space. The attention is also given to an analysis of inter-ethnic relations between Slovak majority and Hungarian minority in the region of Southern Slovakia. The main result of the project will be a collective monograph and collection of documents.

 

Projekt číslo: 1/0101/12
Názov: Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie)
Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2014

Anotácia projektu:

 

 

 

Cieľom projeku Miesta pamäti Košíc (historické prelomy a inštitúcie) je začať zapĺňať medzeru vo výskume dejín Košíc. Z hľadiska konceptu dejiny a pamäť sa bude zaoberať prelomovými historickými udalosťami, ktoré ovplyvnili od stredoveku do súčasnosti vývoj a postavenie mesta Košice. Bude sa venovať výskumu významných inštitúcií, ktéré vznikli a fungovali v Košiciach v priebehu historického vývoja a hodnotiť význam prelomových udalostí a inštitúcií v kontexte lokálnych (košických), regionálnych (slovenských, československých a uhorských) a európskych dejín.

 

Projekt číslo: 2/0035/14
Názov: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a v Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny
Vedúci projektu: PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Doba riešenia: 01/2014 - 12/2016

Anotácia projektu:

 

 

 

Projekt je zameraný na skúmanie súčasného stavu jazykovo-komunikačného správania slovenskej mládeže, a to v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny. Pôjde pritom o dve jazykové skupiny: slovenskú mládež žijúcu v Srbsku a slovenskú mládež žijúcu v Chorvátsku, príslušníkov minoritného etnika v danom štáte.
Okrem teoretickej analýzy problematiky jazykovo-komunikačného správania vybraných jazkových komunít, pôjde o realizáciu kombinovaného empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania), aplikujúc najmä prostriedky sociolingvistickej analýzy. So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov sa zameriame aj na sociologické, sociálnopsychologické a etnologické aspekty skúmanej problematiky. Výsledkom by mal byť reálny obraz hovorenej podoby slovenského jazyka v situačnej a kontextuálnej závislosti, charakteristický pre intraetnickú komunikáciu u obidvoch jazykových skupín slovenskej mládeže.

Projekt číslo: 2/0059/14
Názov: Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 01/2014 - 12/2017

Anotácia projektu:

 

 

 

Hlavným zámerom projektu je na základe už existujúcich a publikovaných poznatkov, no najmä ďalšieho archívneho výskumu pripraviť syntézu prezentujúcu postavenie a vývoj ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku v podmienkach totalitného systému v rokoch 1948-1989. V priamej nadväznosti na niektoré doteraz zverejnené práce o dejinách rusínskej a ukrajinskej minority v období medzivojnového Československa i prvej Slovenskej republiky, resp. o ich vývoji v prvých povojnových rokoch, chceme na báze seriózneho a dôsledného bádania v relevantných archívnych fondoch, ako aj kritickej analýzy ďalších prameňov uskutočniť istú historickú rekonštrukciu ekonomického, sociálneho, politického a kultúrneho vývoja ukrajinskej menšiny v podmienkach štyridsaťročného uplatňovania marxistickej národnostnej politiky v jej konkrétnych variantoch.

APVV

_____________

 

Štátny program výskumu a vývoja

Názov úlohy ŠP: Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére (ESS)
Názov ŠP: Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti
Riešiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Doba riešenia: 01/2004 -

Iné projekty

 
Project number: DF12P01OVV013
Title:
Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj
Project leader: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Project duration: 01/2012 - 12/2015

Annotation:

 

 

Projekt je riešený najmä na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (PFUK), v širokej kooperácii s ďalšími bádateľmi a inštitúciami. Popri právnikoch rôznych špecializácií sa na ňom budú podieľať najmä historici, politológovia, sociológovia, etnológovia, ale napr. aj pedagógovia a i. Okrem využitia výsledkov projektu na riešenie právnych otázok spojených s otázkou diskriminácie či odškodnenia menšín, je kľúčovým prvkom projektu vzdelávanie (vrátane celoživotného a konceptu tzv. Street Law), ktoré sa bude týkať nielen verejnosti ako celku ale aj pracovníkov úradov a príslušníkov menšín.


UKONČENÉ PROJEKTY

 

VEGA

 

Projekt číslo: 2/0198/10
Názov: Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947
Vedúci projektu: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Doba riešenia: 01/2010 - 12/2013

 

Projekt číslo: 2/0139/09
Názov: Zamestnané ženy v prostredí práce a rodiny
Vedúci projektu: Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/0117/09
Názov: Československá republika a maďarská menšina na Slovensku (1918-1929)
Vedúci projektu: Doc. PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/0039/09
Názov: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku v situačnom kontexte interetnického používania hovorenej slovenčiny
Vedúci projektu: PhDr. Mária Homišinová, PhD.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/0186/09
Názov: Rómovia na východnom Slovensku v medzivojnovom období (1918-1938)
Vedúci projektu: PhDr. Anna Jurová, CSc.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/0044/09
Názov: Výmena obyvateľov medzi Československom a Maďarskom - osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 

Projekt číslo: 1/0044/10
Názov: Zdroje a podoby etnických konfliktov na Slovensku v 1. polovici 20. storočia
Vedúci projektu: Mgr. Milan Olejník, PhD.
Doba riešenia: 01/2010 - 12/2011

 

Projekt číslo: 2/7187/27
Názov: Fenomén "Burlaka" a jeho vyšetrovanie v kampani proti Banderovcom na Slovensku a v Poľsku
Vedúci projektu: PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2009

 

Projekt číslo: 2/6186/26
Názov: Južné Slovensko v rokoch 1948-1953 so zameraním  na postavenie maďarskej minority
Vedúci projektu: PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo: 2/6190/26
Názov: Hodnotové orientácie vybraných skupín obyvateľstva Slovenska v kontexte európskej integrácie - komparatívna analýza
Vedúci projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo: 2/6194/26
Názov: Rómska menšina na Slovensku v dokumentoch (1945-1975)
Vedúci projektu: PhDr. Anna Jurová, CSc.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo: 1/3659/26
Názov: Osobnostné a situačné koreláty hodnotenia kvality života nezamestnaných
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Vedúci projektu: doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., FM PU Prešov
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekt číslo:  
Názov: Unimodálne a krosmodálne riadenie strategickej pozornosti:.behaviorálne experimenty a modelovanie..
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 

Projekty CENTIER EXCELENTNOSTI


Názov: CEVKOG (Centrum excelentnosti výskumu kognícií)
Zodpovedný riešiteľ za Svú SAV: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV
Doba riešenia: 01/2007 - 12/2010

 

Projekty APVV

 

Projekt číslo: SK-CZ-0032-11
Názov: Národnostné menšiny v Československu po roku 1945 (právne a historické súvislosti)
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2012 - 12/2013

 

Projekt číslo: LPP-0200-07
Názov: Hodina vedy
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2008 - 12/2011

 

Projekt číslo: APVV-0274-07
Názov: Výskum interakcie lektorská dvojica - skupina v programe zvyšovania sociálnej kompetencie žiakov
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.
Doba riešenia: 09/2008 - 12/2010

 

Číslo projektu: APVV-51-047505
Názov: Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989
Riešiteľ: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Spoluriešiteľská organizácia: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Doba riešenia: 03/2006 - 02/2009

 

Iné projekty

 

Projekt číslo: HUSKROUA/0901/069
Názov:
Hranice pre ľudí - Borders for people http://bordersforpeople.net/index.php/home.html
Koordinátor: Serger Ustič
Koordinátor za Slovensko: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 10/2010 - 09/2012

 

Projekt číslo: 1/2008/SvÚ
Názov: Demokratické premeny Slovenska a Ukrajiny na prelome 20. a 21. storočia
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc.
Doba riešenia: 01/2008 - 12/2010

 

Projekt číslo: ÚÚ/2/2008/SVÚ
Názov: Memorabilia z Európy a vlasti
Vedúci projektu: PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. 
Doba riešenia: 09/2008 - 12/2009

 

Projekt číslo: 17
Názov: Spoločné dejiny a kolektívne identity v pohraničných regiónoch (Intenzifikácia činnosti komisií historikov)
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Doba riešenia: 01/2007 - 12/2009

 

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)