Karpatská 5,
040 01 Košice
tel./fax: 055 625 58 56,
tel.: 055 625 58 63, 055 625 19 93

Nachádzate se na: » SUBMENU » Európska sociálna sonda

Čo je európska sociálna sonda?

Projekt ESS na Slovensku je súčasťou riešenia úlohy výskumu a vývoja:
"Predikcia vývojových trendov v sociálnej sfére"

v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja:
"Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti"

ESS je medzinárodný výskum opakovaný v dvojročnom cykle s účasťou 30 európskych krajín.  Realizácia projektu ESS bola predbežne rozvrhnutá na 5 kôl na roky 2002 - 2011. Projekt bol iniciovaný Európskym fondom pre vedu s cieľom:

  • monitorovať a interpretovať postoje a hodnoty obyvateľov európskych krajín vo väzbe na meniace sa európske inštitúcie
  • vlastným prístupom podporiť používanie pokročilých metód medzinárodného komparatívneho výskumu v Európe i vo svete

Sociálne vedy, podobne ako prírodné vedy, sa usilujú o generalizácie, platné v čase a priestore. Kultúrna diverzita Európy prestavuje pre sociálne vedy prirodzené laboratórium pre štúdium. Základnou podmienkou pre postihnutie zmien, prebiehajúcich v čase, je však relatívna stabilita používaných nástrojov získavania empirických údajov a dlhodobé sledovanie vopred definovaných ukazovateľov.

Hoci sociálne vedy v Európe majú v empirických analýzach dlhodobú tradíciu, väčšina údajov, ktorými disponujú, nie je komparatívnej povahy. Týka sa to aj informácií celoštátneho charakteru, starostlivo a v periodických intervaloch sústreďovaných vládnymi inštitúciami v európskych krajinách (napr. cenzus). Zároveň ak cieľom sa má stať komplexný pohľad na sociálnu realitu, vyžaduje si to multidisciplinárny prístup, t.j. účasť čo najširšieho okruhu sociálnych vied, od ekonomických vied, politológie, cez sociológiu, psychológiu, až po historické vedy a sociálnu antropológiu.

Jedným zo základných princípov ESS je, že výskumníci zúčastňujúci sa prác na projekte nemajú žiadne privilégia v prístupe k dátam. Databáza jednotlivých kôl ESS, s kompletnou dokumentáciou je prístupná pre všetkých , ktorí o ňu prejavia záujem, na stránke: http://www.europeansocialsurvey.org

Význam, ktorý Európska komisia a jej orgány pre vednú politiku pripisujú tomuto projektu, možno vidieť aj v tom, že ESS získalo Descartesovu cenu za rok 2005 (po prvý raz získal cenu projekt z oblasti sociálnych a behaviorálnych vied). Toto najvýznamnejšie ocenenie vedeckej práce v Európe udeľuje každoročne Európska komisia za "výnimočné prínosy vo vedeckom výskume". Európska komisia sa tiež rozhodla vyčleniť prostriedky na zabezpečenie infraštruktúry ESS zabezpečujúcej nadnárodnú koordináciu pre obdobie rokov 2006-2010.

Internetový časopis - Človek a spoločnosť

čítať

Ročník 17, Rok 2014, 2

  • Počet obyvateľov Košíc v 19. storočí v prácach dobových autorov a súčasných historikov (resp. autorov) III. časť
  • A kisebbségi magyar elitek szerveződése és az ifjúsági mozgalmak a két világháború közötti Csehszlovákiában. (Vázlat a kisebbségtörténet generációs és biográfiai interpretációs lehetőségeiről)
čítať

Ročník 17, Rok 2014, 1

  • Reflexie kvality životného prostredia, emocionálneho naladenia a kultúry sociálneho prostredia respondentov EQLS 2012 ako prediktory posúdenia rizika ohrozenia kriminálnymi činmi
  • Generačný a lokálny aspekt vnímania bezpečia Slovákmi vo výskume ESS (výsledky 2. – 6. kola ESS)
čítať

Ročník 16, Číslo 3/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
čítať

Ročník 16, Číslo 4/2013

  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)
  • Vývoj počtu obyvateľov Košíc v 19. storočí II. časť (archívne pramene a štatistické údaje)